Miklagårds Förskola AB

Föräldrasamverkan

Vi prioriterar alltid det dagliga samarbetet med föräldrarna när barnen lämnas och hämtas.Om det finns behov erbjuder vi extra samtal.
Utvecklingssamtal har vi en gång per termin, då personal och föräldrar tillsammans gör en utvecklingsplan för det enskilda barnet. Planen innehåller vad som är viktigt att fokusera på i ett kortare/längre perspektiv.
Föräldramöte har vi minst en gång per år, då vi presenterar förskolans verksamhet.
Föräldraråd, där alla föräldrar bjuds in att delta, några gånger/läsår. Rådet har en övergripande
funktion för hela förskolan.
Varje år genomförs en föräldraenkät i samarbete med Täby kommun. Resultatet på enkäten bearbetas och presenteras sedan på ett föräldrarådsmöte där alla föräldrar är välkomna.

Om vi behöver stöd och råd i arbetet med barngruppen har vi möjlighet att samarbeta med Resursteamet i Täby. De erbjuder även samtal till föräldrar.
Vi samarbetar även med Specialpedagogkonsulten för handledning av personal och eventuella barnobservationer.