Miklagårds Förskola AB

Klagomålshantering

Policy för klagomålshantering på verksamheten vid
Miklagårds förskola


Gäller läsåret 2023-2024 för Miklagårds förskola
Skollagen (2010:800) 4 kap 8 § föreskriver att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål som riktas mot utbildningen.

Så här arbetar vi på Miklagårds förskola
1. Klagomål och synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt och skall i första hand lösas av berörd personal. Om behov finns boka en tid. Skriftliga dokument att använda finns på Miklagårds hemsida.
2. Om man som klagande inte är nöjd med personalens hantering av klagomålet kan man vända sig till rektor Mariann Kjellman med sitt ärende. Det kan man självklart också göra om man av någon anledning inte personligen vill ha kontakt med den person som problemet berör.
3. Är man fortfarande inte nöjd med förskolechefens hantering av ärendet kan man vända sig till styrelsen/huvudmannen för Miklagårds förskola.
4. Är man inte nöjd med styrelsens/huvudmannens hantering av ärendet kan man vända sig till Täby kommun. Info om detta finns på kommunens hemsida.

Vi tar klagomål och synpunkter på allvar och försöker att hantera detta så snabbt som möjligt. För att det ska fungera på bästa sätt ska alla pedagoger på Miklagårds förskola arbeta efter:
• att kunden är i fokus och ska få ett gott bemötande
• att ge god information som skapar realistiska förväntningar
• att klagomål välkomnas både muntliga och skriftliga
• att klagomål och synpunkter ska ge möjlighet till förbättringar i verksamheten
• en snabb återkoppling

Aktuella kontaktuppgifter finns på startsidan för http://www.miklagardsforskola.seblankett för klagomål